KIERUNKI KSZTAŁCENIA


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu
informuje uczniów klas trzecich gimnazjów i ich Rodziców o rekrutacji na rok szkolny 2016/2017.


LICEUM DLA DOROSŁYCH

1. Liceum ogólnokształcące
Liceum dla Dorosłych to propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków. Wiemy jak istotną role odgrywa dzisiaj ukończenie szkoły średniej i świadectwo dojrzałości. Ukończenie Liceum daje szansę na zdobycie lepszej pracy, otwiera drogę do dalszego kształcenia.
Przedmioty w zakresie rozszerzonym uczniowie wybierają w klasie I
Rekrutacja: bez egzaminów wstępnych, decyduje kolejność zgłoszeń

Wymogi rekrutacyjne:
- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (ZSZ)
- 2 zdjęciaLICEUM:


TECHNIKUM:


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA:Zasady przeliczania na punkty wyniku egzaminu gimnazjalnego, ocen i innych osiągnięć kandydata.

  1.Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum i liceum ogólnokształcącego w ZSP nr 3 może otrzymać:
  a) za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum 100 pkt Wyniki procentowe, uzyskane z każdego zakresu egzaminu należy przeliczyć na punkty przyjmując współczynnik 0,2 (lub dzieląc wynik procentowy przez 5)
  Wynik zaokrąglony do liczby całkowitej daje liczbę punktów rekrutacyjnych.
  b) za oceny z j. polskiego i trzech wybranych przedmiotów oraz inne osiągnięcia 100 pkt
  - celujący - 20 punktów,
  - bardzo dobry - 16 punktów,
  - dobry - 12 punktów,
  - dostateczny - 8 punktów.
  c) za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać łącznie, co najwyżej 14 punktów za:
  - ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 6 punktów,
  - uzyskanie tytułu finalisty konkursów organizowanych przez kuratora oświaty - 5 punktów,
  - za uzyskanie więcej niż jednego tytułu finalisty - 8 punktów,
  - uzyskanie wysokiego miejsca - nagrodzonego lub określonego zwycięskim tytułem
  w zawodach: wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół - do 3 punktów,
  - I miejsce (tytuł laureata) - 3 punkty,
  - II miejsce (tytuł finalisty) - 2 punkty,
  - III miejsce (wyróżnienie) - 1 punkt.
  - Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
  w szczególności w formie wolontariatu - do 3 punktów.
  - W procesie rekrutacji szkoła uwzględni wyniki Miejskiego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego pod nazwą "Liczba jest istotą rzeczy".
  2.Dla kandydatów, którzy zostali zwolnieni z części lub całości egzaminu gimnazjalnego liczbę punktów za ten egzamin ustala się przeliczając na punkty oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum w sposób następujący:
  a) Maksymalnie 60 punktów uzależnionych od ocen z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego:
  - celujący - 20 punktów,
  - bardzo dobry- 16 punktów,
  - dobry - 12 punktów,
  - dostateczny - 8 punktów
  b) Maksymalnie 20 punktów uzależnionych od średniej ocen z historii i wiedzy o społeczeństwie
  - średnia ocen 5,50 - 6,0 - 20 punktów,
  - średnia ocen 4,50 - 5,49 - 16 punktów,
  - średnia ocen 3,50 - 4,49 - 12 punktów,
  - średnia ocen 2,50 - 3,49 - 8 punktów.
  c) Maksymalnie 20 punktów uzależnionych od średniej ocen z biologii, geografii, fizyki i chemii:
  - średnia ocen 5,50 - 6,0 - 20 punktów,
  - średnia ocen 4,50 - 5,49 - 16 punktów,
  - średnia ocen 3,50 - 4,49 - 12 punktów.
  3. Przedmioty brane pod uwagę w czasie naboru:
  a) Liceum ogólnokształcące
  - profil ratowniczo - pożarniczy: język polski, język obcy, biologia, informatyka
  - profil pielęgniarsko - rehabilitacyjny: język polski, język obcy, biologia, zajęcia techniczne
  - profil bezpieczeństwo wewnętrzne: język polski, język obcy, geografia, wos
  - profil animator czasu wolnego: język polski, język obcy, plastyka, zajęcia techniczne
  - profil architektoniczny: język polski, język obcy, plastyka, zajęcia techniczne
  - profil informatyczny: język polski, język obcy, informatyka, zajęcia techniczne
  b) Technikum
  - technik budownictwa: język polski, język obcy, informatyka, zajęcia techniczne
  - technik geodeta: język polski, matematyka, informatyka, zajęcia techniczne
  - technik ochrony środowiska: język polski, język obcy, biologia, zajęcia techniczne
  - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej: język polski, język obcy, informatyka, zajęcia techniczne
  - technik inżynierii środowiska i melioracji: język polski, język obcy, informatyka, zajęcia techniczne
  - technik renowacji elementów architektury: język polski, język obcy, plastyka, zajęcia techniczne
  - technik urządzeń sanitarnych: język polski, język obcy, informatyka, zajęcia techniczne
  - technik drogownictwa: język polski, język obcy, informatyka, zajęcia techniczne
  c) Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
  - murarz-tynkarz,
  - monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
  - betoniarz- zbrojarz,
  - dekarz.
  O przyjęciu do Zasadniczej Szkoły Zawodowej decyduje kolejność zgłoszeń.
  4. W wyniku rekrutacji można uzyskać nie więcej niż 200 punktów.
  5. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum uwzględnianych w rekrutacji:
  Wykaz olimpiad, konkursów, uwzględnianych w rekrutacji:
  a) Olimpiady przedmiotowe dla uczniów gimnazjum:
  - Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów
  - Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów
  - Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów
  b) Konkursy przedmiotowe obejmujące i poszerzające treści podstawy programowej jednego przedmiotu o zasięgu wojewódzkim organizowane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty:
  -polonistyczny,
  - historyczny,
  - chemiczny,
  - biologiczny,
  - geograficzny,
  - matematyczny,
  - fizyczny,
  - informatyczny
  - języka angielskiego,
  - języka niemieckiego,
  - języka francuskiego,
  - języka ukraińskiego,
  - Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  c) Konkursy tematyczne realizowane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty na podstawie zawartych porozumień:
  - Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły - Jana Pawła II dla uczniów gimnazjów - "Papież Słowianin"
  - Ogólnopolska olimpiada "Myśli Jana Pawła II"
  - Ogólnopolski konkurs tematyczny "Losy Bliskich i Losy Dalekich - życie Polaków w latach 1914 - 1989"
  - Ogólnopolski Konkurs Historyczny "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy"
  - Tytuł finalisty konkursu organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty potwierdzony jest stosownym zaświadczeniem wydanym przez Kuratora.
  d) Miejski Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy pod nazwą "Liczba jest istotą rzeczy".
  6. Ostateczna minimalna liczba punktów decydująca o przyjęciu ucznia:
  - do Liceum ogólnokształcącego wynosi 80 punktów,
  - do Technikum wynosi 50 punktów,
  - do Zasadniczej Szkoły Zawodowej będą przyjęci wszyscy kandydaci - decyduje kolejność zgłoszeń
  7.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym pierwszeństwo przy przyjmowaniu do szkoły mają:
  - sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
  - kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki
  - kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru szkoły ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub publicznej poradni specjalistycznej.


  Wszelkich informacji o naborze udziela dyrekcja i sekretariat szkoły w dni robocze w godzinach 7:00-15:00
  tel. 15 822-36-55

  Zapraszamy do nas!


Archiwum


Jesteśmy laureatami
konkursu InterKlasa:
czerwiec 2010,
listopad 2010,
wrzesień 2011,
wrzesień 2012.
ODDAJ GŁOS

Prenumeratę miesięcznika "Materiały Budowlane"
dla ZSP nr 3 finansują firmy "Sopro Polska" oraz "Solbet"