KIERUNKI KSZTAŁCENIA


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu
informuje uczniów klas trzecich gimnazjów i ich Rodziców o rekrutacji na rok szkolny 2015/2016.


LICEUM:


TECHNIKUM:


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA:Zasady przeliczania na punkty wyniku egzaminu gimnazjalnego, ocen i innych osiągnięć kandydata.

  1.Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum i liceum ogólnokształcącego naszej szkoły może otrzymać:
  a) za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum 100 pkt Wyniki procentowe, uzyskane z każdego zakresu ezgaminu należy przeliczyć na punkty przyjmując współczynnik 0,2 (lub dzieląc wynik procentowy przez 5)
  Wynik zaokrąglony do liczby całkowitej daje liczbę punktów rekrutacyjnych.
  b) za oceny z j. polskiego i trzech wybranych przedmiotów oraz inne osiągnięcia 100 pkt
  - celujący 20 punktów,
  - bardzo dobry 16 punktów,
  - dobry 12 punktów,
  - dostateczny 8 punktów.
  c) Za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać łącznie, co najwyżej 14 punktów za:
  - ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem (6 punktów),
  - uzyskanie tytułu finalisty konkursów organizowanych przez kuratora oświaty: (5 punktów),
  - za uzyskanie więcej niż jednego tytułu finalisty: (8 punktów). - uzyskanie wysokiego miejsca - nagrodzonego lub określonego zwycięskim tytułem w zawodach: wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół (do 3 punktów),
  - I miejsce (tytuł laureata): (3 punkty),
  - II miejsce (tytuł finalisty): (2 punkty),
  - III miejsce (wyróżnienie): (1 punkt.).
  - stała aktywność na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego (do 3 punktów).

  2. W wyniku rekrutacji można uzyskać nie więcej niż 200 punktów.

  3. Podkarpacki Kurator Oświaty organizuje dla uczniów gimnazjów konkursy przedmiotowe:
  a) polonistyczny,
  b) historyczny,
  c) chemiczny,
  d) biologiczny,
  e) geograficzny,
  f) matematyczny,
  g) fizyczny,
  h) języka angielskiego,
  i) języka niemieckiego,
  j) języka francuskiego.
  k) Konkurs Historyczny. "Drogi Polaków do niepodległości w latach 1795-1989"

  4.Konkursy interdyscyplinarne:
  a) Konkurs Wiedzy Technicznej "sapere aude" - odważ się być mądrym.

  5.Konkursy tematyczne
  a) "Papież Słowianin" Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły - Jana Pawła II,
  b) Ogólnopolska Olimpiada "Myśli Jana Pawła II",
  c) Ogólnopolski Konkurs Tematyczny "Losy Bliskich i Losy Dalekich- życie Polaków w latach 1914 - 1989",
  d) Ogólnopolski Konkurs Historyczny ,,Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego latach 1887 - 1922. "O niepodległość i granice Rzeczpospolitej";
  e) Prac Modelowo - Konstrukcyjnych.


  6. Tytuł finalisty konkursu organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty potwierdzony powinien być stosownym zaświadczeniem wydanym przez Kuratora.

  7. O przyjęciu do Zasadniczej Szkoły Zawodowej decyduje kolejność zgłoszeń.


  Wszelkich informacji o naborze udziela dyrekcja i sekretariat szkoły w dni robocze w godzinach 7:00-15:00
  tel. 15 822-36-55

  Zapraszamy do nas!


Archiwum


Jesteśmy laureatami
konkursu InterKlasa:
czerwiec 2010,
listopad 2010,
wrzesień 2011,
wrzesień 2012.
ODDAJ GŁOS

Prenumeratę miesięcznika "Materiały Budowlane"
dla ZSP nr 3 finansują firmy "Sopro Polska" oraz "Solbet"